Claudius Straal gekozen tot nieuwe voorzitter SUVOBO

vksTRAAL1

Het bestuur Straal. Van links naar rechts: Rathipal Radjinkoemar, Sherwin Valies, Claudius Straal , Addis Waterberg en Lionel Blokland.

Door Marlon Caupain

Paramaribo, 14 april 2015 - Met 29 tegen 14 stemmen versloeg Claudius Straal, zijn tegenstrever Verdy Getrouw in de strijd om het voorzitterschap van de SUVOBO. Na de verkiezingsuitslag hadden wij een kort interview met niewbakken voorzitter Cladius Straal. (verslag volgt).

Met onderstaand programma ging oud-volleyballer Straal de verkiezingsstrijd in:

 Hierarchie

De hiërarchie bestaat uit de volgende opbouw:

$1·         Voorzitter

$1·         Secretaris

$1·         Penningmeester

$1·         Commissaris

$1·         Commissaris

Werkarmen

$1·         Wedstrijd/Scheidsrechters werkgroep

$1·         De Technische werkgroep

$1·         De Tucht Commissie

De werkgroepen en commissie hebben een eigen entiteit. Met dien verstande dat ze zullen moeten rapporteren aan het hoofdbestuur. De statuten zijn daar duidelijk in.

Planning

De planning van dit bestuur heeft een twee delig karakter. Het gaat om de planning voor de nationale aanpak en voor de internationale aanpak.

Nationaal

SCHEIDSRECHTERS: het ligt in de bedoeling om het scheidsrechterskorps een volledig nieuw leven in te blazen. Dit door middel van een nieuwe aanpak. De scheidrechters zullen adequaat worden bijgestaan door middel van refreshment, door middel van een verhoging van de scheidsrechetersvergoeding door middel van een volledig gemotiveerd programma. ( info-dagen, buiten de stad tripjes etc, uitwisselingen, benoeming van een scheidsrechter van de competitie op voordracht van de scheidsrechterskorps zelfs.)

Zij die de titel van internationaalscheidsrechter wensen te hebben, zullen Suriname vaker moeten uitdragen in het buitenland. Er zal vanaf aantrede worden gevraagd wat de status en formaliteiten zijn om scheidsrechters aan te melden bij de FIVB.

De aanpak van de scheidsrechters valt volledig onder leiding van het bestuur. Zij zullen faciliteren en de scheidsrechters zullen uitvoeren.

TAFELOFFICIALS: Het ligt in de bedoeling om een tafelofficialskorps in het leven te roepen waardoor het heel wedstrijdgebeuren een professionele uitstraling krijgt

VERENIGINGEN: De SuVoBo bestaat nu uit de volgende verenigingen,

Yellow-Birds, Yelyco, Condor, Avanti, Livo, Lyzecks, Bazooka, Rpsv, Gideon, Marwina, Parthani. La Vigilantia en VCL Dat zijn 13 verenigingen die nu deel uit maken van de SuVoBo. Het ligt in de bedoeling dat bij aantrede wij een inventaris zullen houden over wat de verenigingen nodig hebben. Via onze mogelijkheden zullen deze middelen ( ballen, netten etc) door projecten worden binnen gehaald en tegen een geringe vergoeding worden verstrekt, aan de hand van de opgave van de verenigingen.

De competitie zal terug worden gebracht naar het niveau van spelen en plezier hebben. Het traject van spelen op basis van tijd, zal in de jeugdklasse worden geëvalueerd. Dit vanwege de niet-volleybal gedachten, die bij het spelen optijd komen bijkijken.

VERGROTING COMPETITIE: Er komt een evaluatie en een planning met de bestaande verenigingen om de competitie te vergroten, zodat er meer verenigingen komen in de bond. Meer teams, betekent automatisch meer wedstrijden. Het idee van de organisatie van toernooitjes voor partijen buiten de SuVoBo, zal daarom de volle ondersteuning krijgen van dit bestuur. 

Wij zullen daarom ook de mogelijkheid bekijken om try-outs te houden, en verenigingen in de gelegenheid te stellen, op deze manier meer leden te werven. Met het ministerie van Sport en Jeugdzaken zal een partnerschap worden aangegaan, om school-,buurt -, zaal- en beachvolleybal verder te ontwikkelen.

Een inter-districten toernooi, komt op de agenda, waarbij de bestaande teams uit  de districten een trekkersrol zullen vervullen.

Tijdens de offs seasons zullen evenementen worden georganiseerd, om de leden scherp te houden.(b.v. Individuele attracties, zodat spelers technisch beter worden.) Er zal ook een speciaal systeem worden geïntroduceerd waarbij de hoofdklassen kampioenen een beloning zullen krijgen om in ander verband zijn krachten te tonen.

BELONINGSSTRUCTUUR: Een avond organiseren waarbij spelers, coaches, bestuursleden en verenigingen gehuldigd zullen worden

EIGEN ACCOMMODATIE: Wij stellen het tot onze plicht om samen met de regering de mogelijkheid te bekijken om aan een eigen accommodatie te komen. Een waarbij verschillende sporten beoefend kunnen worden, zodat de sportaccommodatie, zich zelf kan onderhouden.  5 hectare grond aanvragen, moet voor een bond niet moeilijk zijn. Het traject zal daarom gelijk na aantrede worden ingezet.

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT: Als wij gekozen worden zullen wij in de maand augustus een ALV houden met agendapunt wijzingen statuten. In de maand juni zullen de statuten worden gemaild naar de verenigingen voor input. Het wijzigen heeft ook betrekking op de volgende reglementen:

$11.    Huishoudelijk reglement.

$12.    Wedstrijd- en competitiereglement.

$13.    Transferreglement.

Tijdens de ALV zullen dan besluiten worden genomen. Het is van belang dat boven genoemde reglementen gewijzigd worden omdat ze dateren van 12 mei 1970.

Structuur: de structuur zal weer ter hand worden genomen. De competitie zoals die bekend stond met het inleveren van:

$11.    Wedstrijdlijsten

$12.    Spelerskaarten

$13.    Foto’s

$14.    Uittreksels

$15.    Geld

De periode van inschrijven zal weer comform de procedures worden afgehandeld. 3 dagen voor de jeugdklasse, 2 dagen voor de seniorenklasse. Daar wordt het inschrijvingsbedrag voldaan, en krijgt u na enkele ogenblikken uw toegangskaarten. De toegangskaarten zullen wederom geherintroduceerd worden omdat deze de toegang tot de hallen  geeft, voor spelers, trainers en bestuursleden.

Communicatie: het ligt in de bedoeling dat het SuVoBo bestand wordt upgedate. Verenigingen zullen van de bond een e-mailadres krijgen. Deze website is beschikbaar voor iedereen die informatie wenst te hebben over de SuVoBo. De correspondentie van de leden zal dan via de SuVoBo lopen voorbeeld: Vereniging

Yelyco: yelyco@suvobo.sr . Het bestuur zal ook een e-mailadres krijgen, zo zal b.v..de voorzitter worden aangeduid met voorzitter@suvobo.sr . Ook de scheidsrechters zullen die methode van communicatie hanteren b.v.. sherwin.valies@scheidsrechter.suvobo.sr

Dit bestuur zal de band en relatie met de pers en de contacten in het buitenland consequent onderhouden. Wij willen een goede relatie hebben met degenen die voor ons een grote rol van betekenis kunnen spelen.

Internationaal 

Het internationaalgebeuren van de SuVoBo zal zich voornamelijk richten op de volgende onderdelen:

$11.    Scheidsrechters

$12.    Teams ( nationale zaalselecties)

$13.    Teams ( nationale beachselecties)

$14.    Partnerschappen met verschillende (buur)landen sluiten.

Ad 1 Scheidsrechters

Er zal werk van gemaakt worden om de scheidsrechters die daarvoor in aanmerking komen de gelegenheid te bieden zich internationaal te meten, teneinde de internationale badge te krijgen.

Ad 2/3 Teams ( Zaalselecties)

De selecties zien er als volgt uit:

$1-          U 14, U18, U19, U20, U21 en U23

$1-          Seniorenselecties

Er zal met eventuele aanpassingen uitvoering worden gegeven aan de plannen die door het huidige bestuur zijn opgesteld in samenwerking met de buurlanden. De Inter Guyanese Spelen, zullen onder de loep worden genomen. Wie wat waar? De Caribean cup ( junioren en senioren)

Er zal bij overname een technische werkgroep worden geïnstalleerd bestaande uit alle selectie trainers die onder supervisie staat van de voorzitter. Die zal binnen 1(een) maand, aan de slag moeten om te kijken naar het niveau dat aanwezig is op dit moment, en moeten aanbevelen aan welke toernooien meegedaan moet worden.

De fase daarna is de fase om de selecties 1 dag in de week onder supervisie van twee technische trainers te plaatsen.

Hetzelfde principe zal gelden voor de beachselecties.

Ad 4 Partnerschappen sluiten met verschillende (buur)landen

$1-          Er zal binnen de regio een goede partner worden gezocht waarbij de uitwisseling op basis van equal partnership wordt gesloten. De uitwisseling zal gebaseerd zijn op basis van trainingscursussen, wedstrijdpatronen, team voorbereidingen ( selecties).

$1-          Grote internationale organisaties zullen ook onder een vergrootglas worden geplaatst om zo te kijken, waar wij de meeste voordeel uit kunnen halen.

Begroting

Natuurlijk bij het uitschrijven en uitvoeren van projecten en plannen hoort er een prijskaartje aan. Dit bestuur zal samen met grote bedrijven locaal, maar ook internationaal willen kijken om de play-offs, instand houden en afvaardigen van selecties en de te ontwikkelen jeugd volleybal projecten, te financieren.

Op de eerste meeting, na gekozen te zijn, zal de begroting met de uitgaven en de inkomsten tot augustus 2015, gepresenteerd worden aan de verschillende verenigingen die bij de SuVoBo zijn aangesloten.Vervolgens zal op de ALV in augustus het vervolgtraject worden aangeboden

Slotwoord

De vertegenwoordigers van deze lijst zijn zich ervan bewust dat het niet een periode wordt, waarbij de benen gestrekt kunnen worden. Het worden keiharde jaren in het belang van de volleybalontwikkeling in Suriname. Wij zullen daarom onbaatzuchtig en volgens wet-, regelgeving en ook de statuten in de hand de bond runnen.

Uw steun, is in elke vorm nodig. Wij rekenen erop, dat u als lezer, kiezer en vertegenwoordiger van een vereniging de lijst Straal ondersteund om zo de volleybalsport in Suriname weer de plaats te geven die het in de jaren 80 en 90 had.

Gran Tangi

Bron: C. Straal.

 

U bevindt zich hier: Home Sport Volleybal Claudius Straal gekozen tot nieuwe voorzitter SUVOBO

© 2012 |  Websitebeheer | Beheerpaneel
Website ontwikkeld door XI WebDesign 2012